A BOLDOGSÁG TITKA


Tizenöt ima, melyet a mi Urunk Jézus, Szent Brigittának
mondott Rómában a Szent Pál templomban


Szent Brigitta, észak nagy misztikusa a XIV századi Svédországban született előkelő családból. Tizennégy éves korában férjhez adták. A boldog keresztény házasságból nyolc gyermek született. Olyan szellemben nevelte őket, amint azt egy látomásában a Szent Szűz meghagyta neki: Úgy igyekezz, hogy gyermekeid az én gyermekeim is legyenek! Férje halála után, lemondva javairól két éves teljes, visszavonultságban élt.

Látomásait - melyek egyébként hétéves korában kezdődtek - svéd nyelven kezdte lejegyezni. Élete kemény időszakaiban ismerte fel a Krisztusnak felajánlott szenvedések értékét és megértette, hogy az emberben a bűn lealacsonyodást, az Istenben való kiengesztelődés pedig szabadságot, az emberi kiteljesedést jelenti Imáiban kérte a Szenvedés Emberét, Krisztust, hogy tudassa vele: hány ostorcsapást és ütleget kellett elviselnie szenvedése során?

Az isteni Üdvözítő meghallgatta kérését, megjelent Brigittának és így szólt: „Megváltó szenvedésem alatt testemre 5480 ütést mértek. Sebeim tiszteletére és megdicsőítésére imádkozzál egy éven át naponta 15 Miatyánkot és 15 Üdvözlégyet azokkal az imákkal, melyeket tollba mondok neked. Így az év lejártával minden Szent Sebemet megtiszteled”.
 1. Rokonságából 15 lelket kiszabadítok a Tisztítótűzből.
 2. Rokonságából 15 lelket megtartok a kegyelemben.
 3. Rokonságából 15 bűnös lélek megtér.
 4. Ezen ima végzői elérik a tökéletesség első fokát.
 5. Halála előtt 15 nappal Testemmel és Véremmel táplálom, hogy megmentsem az örök éhségtől és szomjúságtól.
 6. Halála előtt 15 nappal megadom a kegyelmet, hogy felismerje összes bűneit, és azok felett tökéletes bánatot érezzen.
 7. Győzelmes Szent Keresztem jele, segítsége és védelme lesz az ellenség minden támadásával szemben.
 8. Halála előtt eljövök hozzá legdrágább, szeretett Édesanyámmal.
 9. Lelkét Én magam fogadom és vezetem az örök boldogságba.
 10. Az örök életben Istenségem Forrásából bőségesebben juttatok azoknak, akik ezt az imát elvégzik.
 11. A még hosszú időn át halálos bűnben élőknek is megbocsájtom bűneiket, ha ezt az Imát elvégzik.
 12. Én magam oltalmazom meg őket a kísértésektől.
 13. Érzékszerveiket épségben megőrzöm.
 14. Megóvom őket a hirtelen haláltól.
 15. Megmentem lelküket az örök kárhozat veszélyétől.
 16. Mindent elnyernek, amit a Boldogságos Szűz által kérnek Istentől.
 17. Akik egész életükben öntörvényűen éltek bár, és emiatt már másnap meg kellene halniuk, ha ezt az imát el akarják mondani, meghosszabbítom életüket.
 18. Az ima elmondója minden alkalommal részleges búcsút nyer.
 19. A Mennyben a legmagasabb angyali karok boldogságát juttatom neki.
 20. Aki ezt az imát másokkal megismerteti, sosem lesz lelki örömök nélkül, és az örök boldogságban részesül.
 21. A helyen, ahol valaki ezt az imát mondja, Isten mindig jelen lesz kegyelmével.
Szent Brigitta ezeket az ígéreteket a megfeszített
Krisztus képe előtt kapta.


ELSŐ IMA Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig.

Kérlek, emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot!

Emlékezzél Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztaltad őket.

Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál:

SZOMORÚ AZ ÉN LELKEM MINDHALÁLIG.

Emlékezz Uram a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Júdás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak és három bíró elítélt; mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt.

Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek.

Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett szenvedned, kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét; add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem!
Amen


MÁSODIK IMA Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet.

A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök Hozzád Megváltóm, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől! Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget!
Amen


HARMADIK IMA Jézusom, a Szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan úr vagy mindenek felett, Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel.

Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat - Testedet kifeszítve - kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek.

Erre a legszentebb szenvedésedre kérlek Téged Jézusom, hogy Téged mindig, mindenek fölött szeresselek!
Amen


NEGYEDIK IMA Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyuljanak. Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt, sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a Te kínodhoz.

Tövissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál:

ATYÁM BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT TESZNEK!

Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy az által elnyerhessem bűneim bocsánatát!
Amen


ÖTÖDIK IMA Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják.

Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt Mondtad:

MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN!

Kérlek, Légy Irgalmas hozzám is halálom óráján!
Amen


HATODIK IMA Jézusom, imádásra méltó drága Királyom! Emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor, mint közönséges bűnözőt, mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek. Mindenkitől elhagyatva csak Édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végigszenvedte kínos keresztutad és haláltusád. Akkor adtad nekünk Őt anyánkul, mikor Hozzá és Jánoshoz így szóltál:

ÍME, A TE FIAD, ÉS ÍME, A TE ANYÁD!

Irgalmas Megváltóm, az Édesanyád lelkét átjárt tőrök fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek; adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és Légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom óráján.
Amen


HETEDIK IMA Jézusom, a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál:

SZOMJAZOM!

Tudom, az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad.

Kérlek Téged Megváltóm, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre Irántad, hogy meghaljon bennem minden testi vágy és világi kívánság, és csak utánad vágyakozzam!
Amen


NYOCADIK IMA Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél.

Erre a szeretetre kérlek isteni Megváltóm, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam.
Amen


KILENCEDIK IMA Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme. Emlékezz a fájdalmakra melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál:

ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM ?!

Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád Megváltóm, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben!
Amen


TIZEDIK IMA Jézusom, Te vagy a kezdet és a vég, az élet, az erő és a Tisztaság. Emlékezzél meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az egész Testedet borító sebekre kérlek, hogy - megtartva parancsaidat - a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged.
Amen


TIZENEGYEDIK IMA Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak az én bűneim miatt is. Kérlek Téged Megváltóm, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Mennyei Atyád haragja elől!
Amen


TIZENKETTEDIK IMA Jézusom az Igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó Véred pirosra festett. Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél.

Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk? Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet Irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökkévalóságban, minden jónak és örömnek Forrása Jézusom, egyetlen igazi szerelmem!
Amen


TIZENHARMADIK IMA Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan, és legyőzhetetlen diadalmas Királyom!
Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed, és felkiáltottál:

BETELJESEDETT!

Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást!
Amen


TIZENNEGYEDIK IMA Jézusom Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő forrása, Isten dicsőségének visszfénye. Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtört Szívedből fakadtak és tódultak ajkadra:

ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!

A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek!

Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet!
Amen


TIZENÖTÖDIK IMA Jézusom! Bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő!

Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki.

Szent Tested - mint elhervadt csokor mirha - függött a keresztfáján, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiomlott, drága Véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át!

Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át!
Amen


SZAKÍTS IDŐT IMÁDKOZNI,
AZ IMÁNAK VAN A LEGNAGYOBB EREJE A FÖLDÖN!Kiadványunk alapjául szolgáló szöveget először ADRlEN PARVILLERS SJ. adta ki
1740.-ben XII. KELEMEN pápa jóváhagyásával és ajánlásával
IX. PIUS pápa 1862. május 31-én hagyta jóvá a milánói Kongresszus ajánlásával
IMPRIMATUR: Sagii, die 24.04.1903. F. J. GIRARD Vic.Gen.
IMPRIMATUR: Niciae, 23.08.1940. G. GERMOND Vic. Gen.